Steenkorven Celis  thumbnail

Steenkorven Celis

Published Apr 26, 23
6 min read

Steenkorven Thienpont

Vervolgens geeft het Groenboek aan dat ook stefan dewickere Het Groenboek is heel erg witboek voor het afstoten van provinciale taken zoals cultuur. LOKALE RAAD ? Heb ik als werknemer in de privésector recht op politiek verlof? (2) ! In het vorige nummer van Lokaal zetten we de algemene principes van politiek verlof in de privésector al uiteen.

De terugvorderingsprocedure voor raadsleden is niet alleen uniek, ze blijkt ook niet altijd op dezelfde manier te worden toegepast. Sector We vertelden al dat een gemeente- of OCMW-raadslid dat in de privésector werkt, afhankelijk van het aantal inwoners in zijn gemeente per maand doorgaans een halve (minder dan 10. ian van der weeen thuisverpleging. 000) of een hele dag (vanaf 10.

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

Leden van het vaste bureau van het OCMW en districtsraadsleden hebben een iets gunstiger regeling - ian van der weeen thuisverpleging. Dat is een groot verschil met de openbare sector (lokaal, Vlaams of federaal), waar raadsleden altijd een dienstvrijstelling van twee dagen per maand krijgen. Meer politiek verlof dus voor gewone raadsleden, maar fundamenteel is vooral dat ook de financiële behandeling sterk verschilt.

Terugvordering loon Raadsleden die in de openbare sector werken, worden tijdens hun dienstvrijstelling van twee dagen per maand gewoon doorbetaald. Dat is in principe ook zo voor raadsleden in de privésector. Maar hier zit een serieuze angel in - ian van der weeen thuisverpleging. De werkgever in de privésector heeft het recht om het gederfde loon terug te vorderen bij het openbare bestuur waar de betrokkene zijn mandaat uitoefent.Hij moet hiervoor een wettelijk bepaald model van aangifte van schuldvordering gebruiken, vergezeld van de nodige bewijsstukken, zodat het bestuur de juistheid van de gegevens kan nagaan. Het bestuur kan bijkomende informatie vragen. Het teruggevorderde bedrag stemt overeen met het brutoloon vermeerderd met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die de werkgever tijdens de dagen van politiek verlof aan de betrokkene betaalde (ian van der weeen thuisverpleging).

Problematischer wordt het bij de volgende fase. Het bestuur kan immers op zijn beurt (jaarlijks en aangetekend) terugvorderen bij de betrokkene, maar dan beperkt tot de helft van het bedrag dat de betrokkene tijdens het afgelopen jaar aan presentiegelden heeft ontvangen. De betrokkene moet dan binnen twee maanden terugbetalen. Niet elk bestuur is echter geneigd dit te doen, vaak omdat het deze hele regeling onrechtvaardig (en een discriminatie tegenover andere sectoren) vindt (ian van der weeen thuisverpleging).

Steenkorven TielenDe wetgeving lijkt immers weinig ruimte voor interpretatie te laten (‘vordert … terug’). Over dit onderwerp zijn al verschillende parlementaire vragen gesteld. Enkele van de antwoorden laten echter ruimte voor een vrije beslissing van het bestuur (‘mogelijkheid… terug te vorderen’). Het bestuur kan volgens ons dus beslissen om niet terug te vorderen, indien het dit billijk acht. ian van der weeen thuisverpleging.

Het gaat immers niet op om bij de ene mandataris terug te vorderen en bij de andere niet. Het lijkt daarom aangewezen hierover duidelijke spelregels vast te leggen in een apart raadsbesluit. Op die manier weet ook iedereen waar hij aan toe is. Wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Dat verandert de status van de vrijwillige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dan wel grondig en dat wordt dan een echt ‘niveau’. Het lijkt mij dat net op dit punt en daarom beter over regiobesturen wordt gepraat. Maar dat verband wordt in het Groenboek zelf niet gelegd. Een sectorale ratjetoe Het geheel van de sectorale voorstellen oogt bijzonder disparaat op het vlak van de uitwerking, naar kwaliteit en in diepgang.

Maar je verwacht dergelijke toch niet onbelangrijke profielveranderingen dan wel in het algemene gedeelte van het Groenboek. Hetzelfde geldt voor de stadsregio’s: in het onderdeel ruimtelijke ordening is wel sprake van de mogelijke creatie van ‘stadsregio’s, waar de Vlaamse overheid eventueel bevoegdheden zou kunnen aan toekennen.’ Dat blijft allemaal wel nog erg voorzichtig en voorwaardelijk, maar dat past dan toch ook eerder in het algemene gedeelte en moet niet via de zijingang van een sectorale insteek in het Groenboek geloodst worden.

Midden in de raadzaal legt Goele Fonteyn (N-VA) de eed af als raadslid. Haar CD&V-voorganger op de kartellijst werkt sinds kort bij de gemeente, zijn taak is onverenigbaar met het mandaat dat hij bekleedde (ian van der weeen thuisverpleging). Na een kort applaus schorst gemeenteraadsvoorzitter Fons Van Aperen (Open VLD) de raad om het voorzitterschap door te geven aan burgemeester Dirk de Kort (CD&V) voor de politieraad.

Omdat er voor tieners weinig hangplekken zijn, wil schepen van Jeugd Kris Geysen (CD&V) met de werkgroep Speelruimte kijken wat hij kan doen. Burgemeester Dirk de Kort was samen met de burgemeesters en schepenen van Jeugd van de buurgemeenten en een medewerker van het kabinet van minister Pascal Smet daags tevoren op T-day, een evenement STEFAN DEWICKERE de plannen voor de uitbreiding van het clublokaal binnen zijn - ian van der weeen thuisverpleging.

Plaatsen Van Steenkorven

Vlak bij het golfterrein heeft de gemeente grond verkocht aan de socialewoningmaatschappij De Voorkempen. Die maatschappij mag in twee fases betalen, eerst drie miljoen euro voor het gebied waar ze huurwoningen zal bouwen, de volgende vijf miljoen euro voor de sociale kavels en koopwoningen volgend jaar. ‘Dat was de enige manier waarop De Voorkempen de grond kon verwerven zonder dat ze er zelf aan ten onder zou gaan,’ besluit de Kort.

De nieuwe CD&V-fractieleider Francis Germain merkt op dat voor de prijs van alle studies die in deze beleidsperiode werden besteld een specialist op het gemeentehuis had kunnen worden aangeworven: ‘En dan hadden we ook in de toekomst die knowhow zelf in huis gehad.’ Over de huurovereenkomst van een onderdeel van de gemeenteschool aan een vrij initiatief zijn er persoonlijke vragen die uitgesteld worden naar de besloten zitting waar ook nog enkele personeelszaken worden besproken.Na een kwartier politieraad gaat de gemeenteraad voort onder voorzitterschap van Fons Van Aperen. Over de punten ter kennisgeving geeft hij een woordje uitleg. Zijn er opmerkingen of vragen vanuit de oppositie, dan verschaft de verantwoordelijke schepen uitleg. Vooral bij de verlenging van de concessie voor het golfterrein tot 2018 zijn er enkele vragen.

Normaal is de pers een halfuur voor het begin van de raadszitting welkom voor een briefing, maar bij de start van het nieuwe werkjaar wilde het Brasschaatse college de pers voorlichten over een hele resem dossiers: van de nieuwe fietsbereikbaarheidskaart die de schoolkinderen tijdens de eerste schooldagen ontvangen, het programma van de Dorpsdag op 5 september of de nieuwe fietsderny op 7 september tot een stand van zaken over de verkoop van woningen op het Molenveld (ian van der weeen thuisverpleging).

Berre Van Deuren legt uit welke vergunningen een bed & breakfast nu eigenlijk nodig heeft, nadat Dirk de Kort hierover een stand van zaken had gekregen in het Vlaamse Parlement - ian van der weeen thuisverpleging. Schepen Jan Jambon komt nog net op tijd over van de onderhandelingen voor de federale regering om te vertellen dat Brasschaat een citymarketingplan laat opstellen.

Latest Posts

Wat Kost Het Om Een Huis Te Bouwen

Published May 20, 24
5 min read

Garage Bouwen Aan Huis

Published May 08, 24
7 min read

Huis Laten Bouwen Prijzen

Published May 05, 24
5 min read