Steenkorven 2m  thumbnail

Steenkorven 2m

Published Apr 26, 23
10 min read

Steenkorven CevoElke Vastiau H et toegankelijkheidsheidsconcept is een concretisering van de missie van de OCMW’s: ‘Eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’. Welzijnsvoorzieningen ondersteunen vanuit hun eigenheid de menselijke waardigheid, ze zorgen voor goede kinderopvang zodat ouders uit werken kunnen gaan zonder er zich zorgen over te moeten maken of hun kindje wel in goede handen achterblijft (wat kost thuisverpleging).

Op het vlak van welzijnsvoorzieningen is de rol van de lokale besturen tweeërlei. Het bekendst is de rol van aanbieder, maar almaar meer komt daar de rol van trekker binnen het lokaal sociaal beleid bij. Beide rollen zouden de toegankelijkheid van de voorzieningen moeten verhogen. Maar slaagt u voor de toegankelijk26 LOKAAL 16 september 2010 heidstoets? Dat kan alleen maar als de criteria vooraf vastliggen - wat kost thuisverpleging.

Toets uzelf, maar vergeet de anderen niet Het bestaan van wachtlijsten duidt op een probleem van beschikbaarheid. Maar ook een tekort aan diversiteit in zorgvormen is dat. Zijn er bijvoorbeeld serviceflats in de gemeente, of moet een oudere van wie de woning onaangepast raakt door valrisico’s, maar meteen naar het woonzorgcentrum verhuizen? Kan een jonge ouder kiezen tussen een kinderdagverblijf en een onthaalouder, of mag hij al blij zijn dat er ergens plaats vrij is? Deze toets is in de eerste plaats gericht op uzelf: welk aanbod heeft uw lokaal bestuur? Maar u kunt deze toets ook opnemen in het kader van lokaal sociaal beleid.

En op basis daarvan maakt u uiteraard afspraken om die leemtes op te vullen. Afspraken over wachtlijstbeheer en doorverwijzen passen hier ook in. Onbruikbaar is ook onnodig Als de thuiszorgdiensten een vraag krijgen om het gras te maaien en de zorgvrager wordt ingeschakeld in de dienst voor gezinszorg is er misschien een probleem qua bruikbaarheid.

Maar bruikbaarheid betekent ook dat de wensen van de cliënten niet alleen gedetecteerd, maar ook gerespecteerd worden. Onder dit criterium valt ook het wegwerken van (psychologische) drempels voor een bepaalde zorgvorm. Als een oudere bang is voor een woonzorgcentrum, is dat centrum niet echt bruikbaar voor die oudere. Het lokaal sociaal beleid zet zich daarom in om het aanbod te doen aansluiten bij de vragen van de gebruiker.

Fundering Voor Steenkorven

len dat bij die vraag past. Maar ook de verschillende projecten voor positieve beeldvorming van ouderenzorg passen hier (wat kost thuisverpleging). Politiek schept vertrouwen Gebruikers moeten ook vertrouwen hebben in de aanbieder: vertrouwen dat je kindje gezonde voeding zal krijgen of dat je voldoende incontinentiemateriaal ter beschikking zal hebben wanneer dat nodig is.Onze structuren en eigenheden verplichten ons daartoe. Een OCMW-voorzitter kan het zich nu eenmaal politiek niet permitteren met slechte dienstverlening in de krant te komen. Zeg wat je wilt zeggen De vele regeltjes, de introductie van nieuwe terminologie – wie van de 90-plussers kent het woonzorgcentrum? – en het vakjargon: begrijpbaarheid is soms wel een knelpunt in de toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen.

De bekendheid van dienstverlening sluit hierbij aan. Wat een rusthuis is, is bekend, maar wat een woonzorgcentrum doet? En wat is nu weer de taak van een logistieke dienst? Schoonmaken? Ah, maar zeg dat dan. aanbod, vlak bij de cliënten is en blijft belangrijk, en niet alleen voor de groep ouderen van wie de mobiliteit nogal gauw in het gedrang komt.

Deze bereikbaarheid is trouwens niet alleen zeer letterlijk op te vatten, maar ook psy- Bruikbaarheid betekent ook dat de wensen van de cliënten gerespecteerd worden. Als een oudere bang is voor een woonzorgcentrum, dan is dat niet echt bruikbaar voor die oudere. Gezond verstand in regelgeving Twintig kilometer rijden om je kindje naar de opvang te brengen als je op vijf kilometer van je voordeur werkt, is gekkenwerk.

Een gedecentraliseerd chologisch. wat kost thuisverpleging. Puur economisch gezien is het in de ouderenzorg aangewezen ouderen met soortgelijke zorgprofielen bijeen te brengen en op die plek aangepaste zorg te bieden. Maar omdat een mens meer is dan zijn beperkingen, wil een oudere ook nog eens bezoek krijgen van een vroegere buurvrouw, zijn dialect blijven horen, is Herenthout maakt kinderopvang en opvoedingsondersteuning toegankelijk Het lokale bestuur van Herenthout heeft een eigen invulling gegeven aan het begrip sociaal huis in het Herenthuis.

Steenkorven 20 Cm Breed

Drie loketten worden beheerd door het gemeentebestuur en drie door het OCMW. Een van die door het OCMW beheerde loketten is het loket Kids & Co. Via dit loket wil Herenthout op een erg laagdrempelige manier kinderopvang en opvoedingsondersteuning aanbieden als onderdeel van de dienstverlening van gemeente en OCMW. Kinderopvang en opvoedingsondersteuning samen aanbieden vertrekt van de redenering dat kinderopvang naast een economische en pedagogische functie ook een sociale functie heeft: het ondersteunt ouders in de opvoeding van hun kinderen.

Voor kansarmen is opvoedingsondersteuning de aangewezen weg om de vicieuze cirkel van de kansarmoede te doorbreken. Ouders die zelf in een moeilijke situatie opgroeiden, zijn meestal vastbesloten hun kinderen een onbezorgde jeugd te geven. Ondanks de voornemens missen ze dikwijls pedagogische informatie, inzichten, ervaringen en ondersteuning om dit te kunnen realiseren.

Maar ook is de drempel naar gespecialiseerde instellingen voor veel ouders te hoog. Bij specifieke groepen ouders bestaat dan weer een grote weerstand tegen professionele hulp en dienstverlening. Daarom bereik je alle ouders beter als je op hun directe leefsituatie aansluit en als je elke basisvoorziening de opvoedingsondersteunende taak op zich laat nemen.

Het OCMW van Herenthout heeft de keuze gemaakt enerzijds een directe band te leggen tussen (budget)begeleiding door de sociale dienst en opvoedingsondersteuning en anderzijds opvoedingsondersteuning aan te bieden vanuit de buitenschoolse kinderopvang (wat kost thuisverpleging). Budgetbegeleiding is een werkvorm die veel hulpvragers aanspreekt omdat ze hun de kans geeft hun problemen met de middelen en capaciteiten waarover ze zelf beschikken, te lijf te gaan.

Op basis van deze ingesteldheid van zelfredzaamheid kan de begeleidende maatschappelijk werker de opvoeding van de kinderen bespreekbaar maken. Zo nodig zal de cliënt doorverwezen worden naar de budgetbegeleider, die verbonden is aan de Dienst Opvoedingsondersteuning binnen Kids & Co, waar aan de opvoeding gewerkt kan worden - wat kost thuisverpleging. Ann Lobijn 16 september 2010 LOKAAL 27 SPECIAL toegankelijkheid welzijnsvoorzieningen het misschien wel leuk om in de laatste levensfase ook mensen tegen te komen met wie je nog in de kleuterklas hebt gezeten.

Steenkorven Plaatsen Prijs

Het is ook niet toevallig dat dagverzorgingscentra een vervoerstaak krijgen. Kan de verzorgende van de dienst voor gezinszorg haar werk doen zonder rijbewijs? Dat lokale dienstencentra be- die niet zullen kunnen betalen. Hoeveel ouders blijven niet thuis omdat ze menen dat de ‘winst’ die ze zullen maken door te gaan werken, toch maar naar de kinderopvang zal gaan? Dit zijn drempels die alleen maar weggewerkt kunnen worden door goede informatie en geschikte begeleiding, maar uiteraard ook door de dienstverlening inderdaad betaalbaar te houden - wat kost thuisverpleging.

reikbaar en in de buurt ingebed zijn, is zo vanzelfsprekend dat we het haast zouden vergeten te vermelden. De betaalbaarheidsbalans Betaalbaarheid is een laatste element van toegankelijkheid. Voorzieningen van lokale besturen moeten immers oog hebben voor alle inwoners en kunnen de krenten niet uit de pap pikken. Betaalbaarheid is belangrijk met betrekking tot het inkomen, maar minstens even belangrijk is dat (vermeende) betaalbaarheid geen drempel is voor de keuze van aangepaste zorgverlening.

Op deze manier beïnvloeden de OCMW’s met bijna veertig procent van het aanbod de prijs en dus de betaalbaarheid van de hele sector - wat kost thuisverpleging. De betaalbaarheid voor de lokale gemeenschap is echter ook een factor die in de balans moet worden meegenomen. Lokale besturen wegen immers dagelijks de toegankelijkheid, de lokale tewerkstelling – ook voor de meer kwetsbare groepen – en het pluralisme af tegen de betaalbaarheid voor de lokale gemeenschap.

Het burgerperspectief Uit de omgevingsanalyses van verschillende lokaal sociaal beleidsplannen en uit de ervaring van de VVSG in het begeleiden van besturen bij de opmaak van dit plan, kunnen we afleiden dat de vraag van de burger naar welzijnsvoorzieningen zeer duidelijk is. Het theoretische concept toegankelijkheid vertaalt de hulpzoekende burger in een concrete wens: een aanspreekpunt voor al wat met zorg te maken heeft (thuiszorg, residentieel, mantelzorg en premies) enerzijds en een aanspreekpunt voor al wat met kinderopvang te maken heeft.Ouderen vinden dit concept nog niet in regelgeving: nogal wat lokale besturen overwegen desondanks een uniek (ouderen)zorgloket te openen (wat kost thuisverpleging). Ze baseren zich daarvoor op de gegevens vanuit de participatie van de doelgroep van ouderen en mantelzorgers bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan. Dat aanspreekpunt is dan het liefst één persoon die de gebruiker begeleidt in het samenstellen van het zorgpakket dat hij nodig heeft.

Steenkorven Op Maat

Elke Vastiau is coördinator VVSG-team welzijnsvoorzieningen en stafmedewerker ouderenzorg Met dank aan collega’s VVSG-stafmedewerkers Peter Sels, Liesbet Noé en Ann Lobijn voor hun bijdrage ADVERTENTIE Vorming voor professionals in de begeleiding van ouderen Twee jaar studie, een dag les per week Start: donderdag 7 oktober 2010 Competente ouderen competent begeleiden door • samen te werken vanuit verschillende disciplines • bruggen te bouwen tussen ouderen, hun familie en dienstverleners Waar? Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 te Schaarbeek Meer weten? www.

Peter Sels S tel u voor. U wilt nog even voordat u gaat werken naar het bankkantoor. ‘Open van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur’, leest u op de website, maar om vijf over negen is de deur nog dicht. Of u hebt een onduidelijke brief van de elektriciteitsmaatschappij gekregen met de aanmaning om dringend te betalen.

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

Drie keer probeert u het bedrijf te bellen, maar u krijgt steeds te horen dat alle toestellen bezet zijn. Herkenbaar? Zulke ervaringen beïnvloeden het imago van het betrokken bedrijf negatief. Ze wijzen ook op een weinig klantgerichte en weinig toegankelijke dienstverlening. De kans is groot dat u uw ongenoegen bij vrienden en kennissen ventileert en zo ook hun beeld over de betrokken bedrijven kleurt.

Toegankelijke dienstverlening: belangrijke uitdaging De burger verwacht excellente, toegankelijke dienstverlening van bedrijven, maar evenzeer van overheden en van de nonprofitsector. Als hij klachten heeft kan hij niet van overheid veranderen, maar hij kan zijn ontevredenheid wel uiten bij vrienden en kennissen of in het stemhokje. In België is de aandacht voor kwaliteit in de publieke dienstverlening sinds 24 november 1991 (‘Zwarte Zondag’) sterk geëvolueerd.

Zij zijn immers de meest burgernabije overheid en bovendien de overheid die het grootste vertrouwen geniet bij de burger. Daarnaast leveren lokale besturen zelf veel diensten en vormen ze ook het aanspreekpunt voor de burger voor allerlei diensten van andere overheden en organisaties. Ze bevinden zich dus in een unieke positie om de dienst- en hulpverlening toegankelijker te maken en op die manier bij te dragen aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Goedkoopste Steenkorven

Indien de sector van de lokale besturen dit charter massaal onderschrijft en er ook werk van maakt, zal dat het imago van lokale besturen nog verbeteren. Mogelijk kan het ook de erkenning van hun unieke positie door andere overheden en instellingen vergroten. t OCMW van De gemeente en he nderen: het volgende gara u ij w en stverlening ill w om Daar nnen wij u de dien ku zo l ke En - wat kost thuisverpleging.

Indien achtingen. en rw di ve ze uw on n n aa va t m en mak leem vormt. tegemoet ko inderen gebruik te kostprijs een prob rh de ve ie et w ni or u vo ag en m en brengen 4. De kostprijs verlenen aan dieg reikbaar zijn - wat kost thuisverpleging.

5. Wij op verschillende bij u indien nodig t en to ed bi ng ni te n rle aa ve st ng de dien dienstverleni g vormen. anningen om onze geen belemmerin u or vo lf het antwoord en ur gs 6. Wij doen insp in dat open ijk is of als wij ze zo el id n, re du ie on an g m aa vr de verschillen lpen, ook als uw steeds verder te he u en er de dienstob pr ij W 7.

Latest Posts

Wat Kost Het Om Een Huis Te Bouwen

Published May 20, 24
5 min read

Garage Bouwen Aan Huis

Published May 08, 24
7 min read

Huis Laten Bouwen Prijzen

Published May 05, 24
5 min read